Bejelentkezés

Tagintézmény-vezetőt keresünk

A Garabonciás Művészeti Iskola (OM 063746)
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. * alapján
pályázatot hirdet
 
a Garabonciás Művészeti Iskola Eötvös Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, a szerződés megkötésétől 5 éves időtartamra szól.
 
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló'' 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
              felsőfokú képesítés,
              a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:
              a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
              pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
              legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
              a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,
              felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
              a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
              vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
              fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
              az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
              90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
              a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
              motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
              a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban.),
              nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
              nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
              amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
              a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
              Postai úton, a pályázatnak a Garabonciás Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázandó munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
              helyben szokásos módon
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papír alapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Garabonciás Művészeti Iskola címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Garabonciás Művészeti Iskola Eötvös Tagintézmény tagintézmény-vezető beosztás betöltésére".
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázati kiírás tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 
 
 
 
Miskolc, 2017. július 14.
 
 
Mészáros Béla
igazgató