Bejelentkezés

TÁMOP-3.4.3

Egyéni Fejlesztés Programok

A TÁMOP 3-4-3-as pályázathoz kidolgozott egyéni fejlesztési keretprogramok az alábbi linkek segítségével tölthetők le:

GanttProjekt beszámolók

A projektmenedzsment által készített projekt táblák találhatóak itt.

Tanulói értékelés - kérdőív

A projektbe beválogatott tanulók értékelésének kérdőíve az alábbi linken tölthető le:

Esélyt adunk

5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét! Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

Jelen projekt megvalósítását, az iskolában, 1997 óta zajló tehetséggondozási programok fejlesztése hívta életre. Ezen fejlesztési igény elsősorban a tehetséggondozást végző pedagógusok és a programba bekapcsolódó gyerekek szülei részéről jelentkezett.

 

Az iskolában jelenleg több területen is zajlik tehetséggondozás, viszont ezek tartalmi és tárgyi elemei is fejlesztésre szorulnak. Igény merült fel a pedagógusok részéről szakmai kultúrájuk és tudás anyaguk bővítésére továbbá más tehetséggondozást végző intézménnyel történő kapcsolattartásra.  További igényként jelentkezett az iskola és szülők közötti kapcsolat fejlesztése (szülők bevonása a tehetséggondozással kapcsolatos programok megvalósításába, iskolai közélet szervezésébe, tanár-szülő kapcsolatok fejlesztése). Ezen igény természetesen a szülők részéről is megfogalmazódott, továbbá kiegészült, a hátrányban lévő gyermekek segítésével, a velük való kiemelt foglalkozással.

 

Az igények és szükségletek mérlegelése után az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a fentebb felmerült igényeket, jelen pályázat segítségével próbálja meg kielégíteni, hogy az eddig végzett tehetséggondozási program, egy még színvonalasabb oktatást és tehetséggondozást tegyen lehetővé.

A projekt megvalósítása érdekében éppen ezért mintegy 19 pedagógus, és 526 gyermek bevonására kerül sor, melyből 10 fő SNI nevelésű, 387 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.

A megvalósított projekt eredményeként, a beszerzett új eszközöknek köszönhetően megvalósul az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok tovább képzésével a szakmai-módszertani felkészítésük, továbbá ezek eredményeként iskolán képessé válik további az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzésére, elterjesztésére,valamint megvalósíthatóvá válik a közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő hálózatba.
A bevont hátrányos és SNI-s gyermekek számával megvalósul esélykülönbségek mérséklése, és biztosítottá válik a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A program keretében a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való integrált foglalkozás valósul meg a tehetség gondozás és a felzárkóztatás módszereivel, amely hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának javításához. Megvalósul intézményi együttműködések és hálózat fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek.
A program a Magyar Géniusz Zászlóshajó Program részeként valósul meg, szoros
összhangban az országos tehetséggondozási hálózat kialakítását célzó Integrált elemeivel.

5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

Programunk célja kettős. Az általános stratégiai célokon túl, a közvetlen célok megoldására összpontosítva és építve kívánunk eredményeket elérni.
Ennek értelmében céljainkat úgy építettük fel, hogy azok teljes mértékben kiegészítsék és építsék egymást.

Hosszú távú célunk, hogy a bevezetni kívánt program egyenlő esélyt biztosítson a programban részt vevő, elsősorban általános iskolás, 6-14 éves gyermekek valamint családjaik számára, az iskolában megvalósított tehetséggondozási programokhoz való hozzájutásban.  Ezen cél elérése érdekében, fenntartva, hogy a gyereke fejlődési képessége eltérő, - a tehetséges és lemaradó tanulókkal, - integrált gondozási és foglalkozási programokat kívánunk megvalósítani, amely amellett, hogy hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának a növeléséhez, hosszútávon elősegíti a programba bekapcsolódó gyerekek sikeres iskolai előmenetelét, valamint testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket.

 Rövidtávú célunk:

 •  A tehetséges gyermekek korai felismerése és azok egyéni szintű gondozása
 •  A pedagógusok szakmai-módszertani ismeretének a folyamatos fejlesztése, mely teljes mértékben segíti és támogatja a gyerekek sikeres tanulmányi és közösségi teljesítményét.
 •  Célunk továbbá Iskolai tanulmányi versenyek, készség és képességfelmérést lehetővé tevő programok megvalósítása.
 •  Iskolai, iskolák közötti, továbbá területi és térségi képesség-kibontakoztató, tehetséggondozó programok, projektek kifejlesztése, továbbfejlesztése és kísérleti jellegű megvalósítása.
 •  Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal történő együttműködés biztosítása
 •  A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi, fejlődésének elősegítése, tanulási képességeinek javítása, alkalmazkodási és nyelvi képességeinek fejlesztése.
 •  A szakmai együttműködések erősítése

A célok megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük, a megvalósítani kívánt programokba a HH és HHH helyzetű gyerekek bevonását.

5.3. A projekt célcsoportja.
Mutassa be a projekt közvetlen (pedagógusok) és közvetett (diákok) haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,

 • hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),
 • a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és
 • a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe?

Projektünk elsődleges, közvetlen célcsoportját, programokat megvalósító tanárok képezik. Programba történő részvételüket elsősorban a következő tényezőkre alapozva határoztuk meg:
amelyeket anyagi vagy egyéb okokból a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyezteti,

 • ahol az átlagosnál inkább szükséges a család, mint közösség erősítése, ahol nem biztosított a gyerekek számára a preventív célú pedagógiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége, támogatása,
 • illetve, amelyek megerősítésre, segítségre szorulnak a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítésében, egészségének védelmében, illetve képesség- és készségfejlesztésében

További közvetlen célcsoportként említhetők továbbá a gyerekek, akik fejlesztése elengedhetetlenül szükséges hátránykompenzálásaik érdekében.

A közvett célcsoportként említhetők szűkebb értelemben, a fejlesztő pedagógusok, a védőnők, tágabb értelemben az oktatási és nevelési intézmények, és a helyi közösség.
Projektbe történő bevonásuk természetesen már az előkészítési, tervezési fázisban megtörtént, felmérések formájába, melyeket a program megvalósítása során is figyelembe vettük.
Igényeiket és szükségleteiket nyilvános rendezvényeken, szülőértekezleteken, fórumokon, illetve az intézmények közötti kerekasztal beszélgetéseken mértük fel, építettük be a projektbe. Ezen szükségletek természetesen a helyi nevelési és oktatási intézmények igényeiből is adódnak.
A projektbe bevont partnerek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Projektbe történő bekapcsolásuk elsődleges indoka, a nagyszámú roma gyermekek és szülők érdekeinek képviselete, kapcsolattartás a helyi nevelési intézményekkel és szakemberekkel.

5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:

 •  a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához
 •  a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte
 •  az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető)

1.    Pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzése terén:

 • a.    A pedagógusok digitális kompetenciának fejlesztése
  • i.    Továbbképzésen való részvétel
   • 1.    Célérték: a pedagógus a munkájához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységét számítógépen legyen képes elvégezni.
 • b.    Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése
  • i.    Innovatív képesség fejlesztése
   • 1.    Célérték: új módszertani elemek alkalmazása a művészeti oktatásban.
  • ii.    Egyéni karrierterv építése
   • 1.    Célérték: szakmai továbbképzésen való részvétel.
 • c.    Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése
  • i.    Művészeti önkifejezésben és kulturális tevékenységben való részvétel:
   • 1.    Célérték: saját művészeti területén 2 előadáson/kiállításon való részvétel.

2.    Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési programok kialakítására

 • a.     Munkacsoportok létrehozása az egyéni fejlesztési tervek szempontjainak kidolgozásához.
  • 1.    Célérték: Szempontsor elkészítése
 • b.    Az iskola és szülők közötti kapcsolat fejlesztése
  • i.    Szervezés területén
   • 1.    Célérték: A programban résztvevő tanulók szüleinek 10%-a bekapcsolódik a program szervezésébe.
  • ii.    A szülők bevonása a tehetséggondozással kapcsolatos programokba (táncház kézműves foglalkozás)
   • 1.    Célérték: a tanulók szüleinek 30%-a részt vesz a programokon.
  • iii.    A tanár-szülő kapcsolatok fejlesztése
 • c.    Egyéni fejlesztési program megtervezése kialakítása értékelési eszközök és eljárások kialakítása ütemezése
  • i.    A tanulók képességeinek felmérése (képességmérő tesztek alkalmazása elemzése célkitűzések meghatározása a felmérés alapján célok célértékek meghatározása)
  • ii.    A célokhoz kapcsolódó feladatok kijelölése.
  • iii.    Értékelési szempontok kialakítása.
  • iv.    Korrekciós terv készítése.
  • v.    Célkitűzések felülvizsgálata módosítása új célok kitűzése.
   • 1.    Célérték: az Egyéni Fejlesztési Tervek (EFT) elkészítése

3.    Iskolai mentorálás egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének javítása

 • a.    Az egyéni fejlesztési programokat megvalósító szakemberek tapasztalatcseréje:
  • i.    Együttműködési megállapodás kötése olyan szakemberrel vagy intézménnyel amelyek gyakorlattal rendelkeznek a tehetséggondozás területén.
   • 1.    Célérték: érvényes megállapodás.
 • b.    Kommunikációs csatornák kialakítása
  • i.    A kommunikációs és információs csatornák kialakítása.
   • 1.    Célérték: Eredményesnek tekintjük az EFT ha az EFT szerint képzett tanulók megyei/regionális szakmai versenyeken eredményesen szerepelnek (első 3 helyezett)
 • c.    Esetelemző munkacsoportok működtetése:
  • i.    Belső továbbképzéseket szervezünk melyeken egyéni prezentációk alapján esetelemző megbeszéléseket tartunk.
   • 1.    Célérték: az esetelemzés tapasztalatainak közzététele az iskola honlapján zártkörű hozzáférés biztosításával.
 • d.    intézmények közötti együttműködések kialakítása hálózatfejlesztés jó gyakorlatok megosztása.
  • i.    Tréningek tartása a programban résztvevő telephelyeinken dolgozó más pedagógusok illetve más érdeklődő pedagógusok számára.
   • 1.    Célérték: Évi 3 jó gyakorlat bemutatása.

4.    Iskolai tanulmányi versenyek készség és képességfelmérést lehetővé tevő programok megvalósítása.

 • a.    Programok módszertani fejlesztése
  • i.    Létrehozunk egy munkacsoportot a meglévő tehetséggondozó programok módszertani továbbfejlesztésére.
   • 1.    Célérték: módszertani kódex összeállítása.
 • b.    Kommunikáció verseny- és rendezvényszervezés résztvevő versenyzők díjazása
  • i.    A versenyek szervezése (KÓTA Vass Lajos Népzenei Szövetség Magyar Drámapedagógiai Társaság Népművészeti Módszertani Műhely Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület)
   • 1.    Célérték: évi 2 szakmai megbeszélés.
 • c.    Közreműködők motiválása.
  • i.    Brainstorming szervezése motivációs tevékenységi lista összeállításához.
   • 1.    Célérték: motivációs lista elkészítése.
 • d.    Közreműködők értékelése programok értékelése.
  • i.    Értékelési szempontsor összeállítása a közreműködők és a programok értékeléséhez.
   • 1.    Célérték: a szempontsor összeállítása.
 • e.    Program dokumentálása program disszeminációja.
  • i.    A tanulmányi versenyek dokumentálása kép- és hanganyagai felkerülnek az iskola honlapjára.